Leerkracht.nu!

Dyslexie-specialist.nl

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is een vak dat veel vaardigheden vraagt van leerkrachten. Uit onderzoek is gebleken dat niet de methode of aanpak bepalend is voor het succes van de leerlingen, maar hoe de leerkracht daarmee omgaat. En hoe hij of zij dit afstemt op de onderwijsbehoeften van de kinderen in de groep. Begrijpend lezen is daarmee ‘een vak apart’. Het vraagt leerkrachten die op de hoogte zijn van de onderliggende leerlijnen, die een effectieve didactiek weten toe te passen en die daarbij kunnen afstemmen op verschillen tussen leerlingen. Maar vooral: leerkrachten die zich bewust zijn van wat begripsonderwijs ten volle is. Lees verder…

Aan de andere kant is begrijpend lezen geen ‘vak’. Het is een vaardigheid die leerlingen zich eigen moeten maken en die ze in moeten zetten in veel verschillende, dagelijks voorkomende, leer– en leessituaties. En daar liggen kansen! Want iedere schooldag zit vol mogelijkheden om begripsvaardigheden die geleerd zijn bij de les begrijpend lezen, in de praktijk te oefenen en te trainen. Dat vraagt om een leerkracht die ze helpt deze ‘transfer’ te maken. Dus geen ‘vak apart’, maar een geïntegreerde aanpak waarbij instructie en inoefening elkaar afwisselen in een functionele context. En dat scheelt weer tijd…

Leerlingen verschillen in wat ze nodig hebben van hun leerkracht. Sterke begrijpend lezers vinden het vaak saai om telkens opnieuw een tekst met vragen klassikaal te verwerken en denken liever zelf na. Zij hebben een leerkracht nodig die ze uitdaagt om op een hoog tekstniveau hun vaardigheden zelfstandig in te zetten en te reflecteren op hun eigen aanpak. Leerlingen met een zwakkere begripsvaardigheid geven juist aan een leerkracht nodig te hebben die ze het keer op keer voordoet, die ze begeleidt in het proces en die ze feedback geeft op wat ze doen en hoe ze dat doen. Directe instructie is dan van belang

Toets begrijpend lezen bij leesproblemen

Wanneer de toets Begrijpend lezen onvoldoende wordt gemaakt kan dat komen doordat de technische leesvaardigheid van de leerling onvoldoende is. Hoe kunt u toch zicht krijgen op de begripsvaardigheid? Download het advies van Leerkracht.nu!. 

Didactisch kwadrantenmodel

Het Didactisch Kwadrantenmodel Begripsonderwijs laat zien uit welke onderdelen goed begripsonderwijs is opgedeeld. Lees verder

Doorgaande lijn van groep 1-8

Goed begripsonderwijs begint niet pas in groep 4 of 5. Het zou een concentrische aanpak van groep 1 t/m 8 moeten zijn. Lees verder

Onderwijsbehoeften Begrijpend Lezen

Voor het maartnummer (2015) van Klasse schreef ik een artikel over onderwijsbehoeften bij begrijpend lezen. Download artikel

 

Onderzoek

Jolanda Roelfsema deed onderzoek naar de leerkrachtvaardigheden die nodig zijn om goed begripsonderwijs te kunnen geven

Lees verder

Themalezen

Themalezen is een motiverende werkvorm waarin technisch en begrijpend lezen en woordenschatontwikkeling worden gekoppeld. Lees meer